عضو شوید !

اخبار داغ

هیات برگزاری

روسای مشترک

پژمان معمار زاده

پژمان معمارزاده  Pejman MEMARZADEH

رهبر ارکستر و مدیر هنری ارکستر آلیانس فرانسه

Caroline GODART

کارولین گودار  Caroline GODART

معاون فرهنگی شهرداری شانتیئی

دبیر جشنواره و مدیر روابط عمومی و امور مالی

علیرضا خلیلی

سید علیرضا خلیلی  Alireza Khalili

رئیس “مرکز ایران و فرانسه” و استاد ژئوپولیتیک آموزش عالی در پاریس

مدیر امور اداری جشنواره و مشارکتها

656b54ee-5312-4a32-a46c-593e1c501409

فاطمه شادمان

Fatemeh SHADEMAN

کارمند حوزه مدیریت

معاون “مرکز ایران و فرانسه”

مدیر امور حمایتهای مالی و روابط با مدارس سینمایی

شهلا یاریبخت مازندرانی
شهلا یاریبخت مازندرانی

Shahla MAZANDARANI

کارآفرین در صنعت نساجی و پوشاک

نماینده “مدآرت بین الملل” در ایران، خزانه دار  “مرکز ایران و فرانسه” 

مدیر امور نهادها

Jean-Claude VOISIN

ژان کلود ووآزن

Jean-Claude VOISIN

مورخ، باستان شناس و نویسنده

عضو هیات مدیره “مرکز ایران و فرانسه”

مدیر امور هنری، فرهنگی و روابط بین الملل با ایران

سید وحید یعقوبی

سید وحید یعقوبی

Seyedvahid YAGHOUBI

پژوهشگر حوزه فرهنگ و ادبیات فرانسه

عضو هیات مدیره “مرکز ایران و فرانسه”